فصل دوم، اپیزود سوم

چالش های منابع انسانی در صنعت دارو

دکتر پیمان ترحمی مدیر عامل شرکت داروسازی خوارزمی

ترکیب نیروهای متخصص در صنعت دارو نقش ساختار سازمانی بر عملکرد شرکت ها

مشکل صنعت دارو در خصوص تربیت و نگهداری نیرو های انسانی

 

0:00 / 0:00

اپیزودهای بیشتر

شماره اول

نشریه‌ی تخصصی

علی اسکینی مدیر تحلیل و آموزش کارگزاری بانک صنعت و معدن

بررسی صورت های مالی شرکت های دارویی در بازار سرمایه

فروش شرکت های دارویی

وضعیت بازدهی شرکت های دارویی

جریانات نقد صنعت دارویی در بازار سرمایه

زیر پوستر بالا وسط

میهمانان